Home / 开发 / drf / drf 一个接口上传多文件(前端使用粘贴、拖拽)

drf 一个接口上传多文件(前端使用粘贴、拖拽)

drf

model

 

serializers

 

api

 

vue

粘贴图片转文件

增加一个编辑器框(也可以是textarea),可以支持输入文字或者粘贴图片,拖拽文件

粘贴事件

 

拖拽事件

 

提交

 

 

 

 

发表评论